Унифарм АД - За инвеститори

Начало Общо събрание
Общо събрание

Унифарм АД проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 23.02.2018г. от 14:00 ч.
file icon pdf Протокол от ИОСА от 23.02.2018 г.Унифарм АД ще проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите на 23.02.2018 г. от 14:00ч. на адреса на дружеството: гр. София, ул. Трайко Станоев № 3. Поканата за ОСА, образец пълномощно и други материали за събранието можете да разгледате и изтеглите по-долу:

file icon pdf Покана за ИОСА
file icon doc Образец на Пълномощно за ИОСА на 23.02.2018 г.
file icon pdf Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД от 14.09.2017 г.
file icon pdf Анекс №1 към Договора за преобразуване от 14.09.2017 г.
file icon pdf Обосновка на справедливата цена на акциите на „Софарма“ АД от 14.09.2017 г.
file icon pdf Обосновка на справедливата цена на акциите на „Унифарм“ АД от 14.09.2017 г.
file icon pdf Обосновка на справедливата цена на акциите на „Унифарм“ АД от 09.11.2017 г.
file icon pdf Описание на недвижимото имущество
file icon pdf Доклад на проверителя от 20.09.2017 г.
file icon pdf Доклад на проверителя от 10.11.2017 г.
file icon pdf Доклад на УС на Унифарм по чл.262и от ТЗ от 14.09.2017
file icon pdf Доклад на УС на Унифарм по чл.262и от ТЗ от 06.11.2017
file icon pdf Решение на КФН №1547-ПД/18.12.2017 г.
file icon pdf Протокол на УС на „Унифарм“ АД от 15.01.2018 г.
file icon pdf Протокол на НС на „Унифарм“ АД от 07.11.2017 г.
file icon pdf Протокол на УС на „Унифарм“ АД от 08.09.2017 г.
file icon pdf Протокол на УС на „Унифарм“ АД от 06.11.2017 г.
file icon pdf Протокол на УС на „Унифарм“ АД от 14.09.2017 г.Унифарм АД проведе Общо събрание на акционерите на 21.06.2017г. от 11:00ч

file icon pdf Протокол от ОСА от 21.06.2017
file icon pdf Уведомление за дивидентУнифарм АД ще проведе Общо Събрание на Акционерите на 21.06.2017г. от 11:00ч. на адреса на дружеството:

гр. София, ул. Трайко Станоев № 3. Поканата за ОСА, образец пълномощно и други материали за събранието можете да разгледате и изтеглите по-долу:


file icon pdf Актуализирана покана за ОСА на Унифарм, насрочено за 21.06.2017 г.
file icon doc Образец на пълномощно
file icon pdf Предложение от акционер за решение по точка в дневния ред на ОСА на Унифарм, насрочено за 21.06.2017
file icon pdf Декларация по чл.223а от ТЗ
file icon pdf Уведомление за постъпило предложение за решение по точка в дневния ред на ОСА на Унифарм, насрочено за 21.06.2017
file icon pdf Вписване на Предложението в ТР


file icon pdf Покана за свикване на ОСА
file icon pdf Вписване на поканата в Търговския регистър
file icon doc Образец пълномощно
file icon pdf Годишен финансов отчет за 2016 г.
file icon pdf Статут на Одитния комитет
file icon pdf Протокол от заседание на УС на Унифарм АД от 18.04.2017 г.
file icon pdf Протокол от заседание на НС на Унифарм АД от 24.04.2017 г.
file icon pdf Предложение на УС за състав и възнаграждение на Одитния комитет
file icon pdf Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.
file icon pdf Доклад ДВИ
file icon pdf Доклад на Одитния комитет за 2016 г.
file icon pdf Приложения към Годишен финансов отчет за 2016 г.
file icon pdf Годишен доклад за дейността
file icon pdf Годишен финансов отчет за 2016 г.
file icon pdf Документи на лицата, предложени за нови членове на Одитния комитет
file icon pdf Доклад на независимия одитор
Унифарм АД проведе Общо събрание на акционерите на 16.06.2016г. от 11:00ч

file icon pdf Уведомление за Дивидент
Унифарм АД ще проведе Общо Събрание на Акционерите на 16.06.2016г. от 11:00ч. на адреса на дружеството:
гр. София, ул. Трайко Станоев № 3. Поканата за ОСА, образец пълномощно и други материали за събранието можете да разгледате и изтеглите по-долу:


file icon pdf  Покана за Свикване на ОСА
file icon pdf  Годишен Доклад за Дейността
file icon pdf  Доклад ДВИ
file icon pdf  Протокол УС
  Образец Пълномощно
file icon pdf  Доклад за Възнагражденията
file icon pdf  Доклад Независим Одитор
file icon pdf  Отчет Одитен Комитет
file icon pdf  Публикация на Поканата в ТР
file icon pdf  Мотивиран Доклад
Унифарм АД проведе Общо събрание на акционерите на 18.06.2015г. от 11:00ч

file icon pdf Протокол от ОСА.pdf
file icon pdf Уведомление за Дивидент.pdf
file icon pdf Уведомление за Решения.pdf


Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 18.06.2015г. от 11:00ч. на адреса на дружеството: гр. София, ул. "Трайко Станоев" 3. Поканата за ОСА, образец на пълномощно и други материали към събранието можете да разгледате по-долу:
file icon pdf Покана за Свикване на ОСА
file icon pdf Годишен доклад за дейността
file icon pdf Доклад ДВИ
file icon pdf Протокол УС
Образец пълномощно
file icon pdf Доклад за възнагражденията
file icon pdf Доклад независим одитор
file icon pdf Отчет одитен комитет


Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 18.06.2014г. от 11:00ч. на адреса на дружеството: гр. София, ул. "Трайко Станоев" 3. Поканата за ОСА, образец на пълномощно и други материали към събранието можете да разгледате по-долу:
file icon pdf Покана за свикване на ОСА
file icon pdf Годишен доклад за дейността
file icon pdf Доклад ДВИ
file icon pdf Протокол УС
Образец пълномощно
file icon pdf Доклад за възнагражденията
file icon pdf Доклад независим одитор
file icon pdf Отчет Одитен комитет
file icon pdf Декларации Надзорен съвет

----------------

Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 25.06.2013г. от 16.00 ч. Поканата за ОСА, протокол от заседание на Управителния съвет, доклад за дейността и образец на пълномощно може да изтеглите по-долу.
pdf icon Доклад за дейността
 Протокол УС
 Покана за свикване на ОСА
 Доклад ДВИ
 Образец пълномощно
file icon pdf Протокол от Общо събрание на акционерите

----------------

Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 20.06.2012г. от 16.00 ч. Поканата за ОСА, протокол от заседание на Управителния съвет, доклад за дейността и образец на пълномощно може да изтеглите по-долу.

Доклад за дейността
 Протокол от УС на Унифарм от 02.05.2012г. 
 Покана за Общо събрание на акционерите и дневен ред
 Образец на пълномощно
 Доклад ДВИ

----------------

Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 30.06.2011г. от 11.00 ч. Поканата за ОСА, протокол от заседание на Управителния съвет, доклад за дейността и образец на пълномощно може да изтеглите по-долу.

Покана за Общо събрание на акционерите и дневен ред
Протокол от УС на Унифарм от 30.04.2010
Образец на пълномощно
Доклад за дейността
Доклад ДВИ

----------------
Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 22.06.2010г. от 16.00 ч. Поканата за ОСА, протокол от заседание на Управителния съвет, доклад за дейността и образец на пълномощно може да изтеглите по-долу.

Покана за Общо събрание на акционерите и дневен ред
Протокол от УС на Унифарм от 30.04.2010
Образец на пълномощно
Доклад за дейността
Мотивиран доклад
Доклад ДВИ

----------------
Bъв връзка с изплащане на дивидент на акционерите на Унифарм АД за 2008 г., уведомяваме, че изплащането ще започне от 20.08.2009 г.

Дивидентът ще се изплаща както следва: за акционери, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник. За акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на Банка ДСК в страната.

На редовно Общо събрание на акционерите на Унифарм АД, проведено на 23.06.2009 г. от 11 ч. в гр. София, ул. „Трайко Станоев” № 3, беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2008 г. и  неразпределената печалба от минали години, и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане:

Печалбата за 2008 г. в размер на 1 527 012,60 лв., след заделяне на 10% за задължителен резерв, се разпределя като 600 000 лв. (по 0,60 лева за 1 /един/ брой акция) ще бъдат изплатени като дивидент на акционерите. Остатъкът от печалбата остава като неразпределена печалба и ще бъде отнесена за допълнителни резерви.
Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Банка ДСК в страната.

----------------
Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 23.06.2009 г. от 11.00 ч. Поканата за ОСА, протокол от заедание на Управителния съвет, доклад за дейността и образец на пълномощно може да изтеглите по-долу.

Покана за Общо събрание на акционерите и дневен ред
Протокол от УС на Унифарм от 11.05.09
Образец на пълномощно
Доклад за дейността

----------------
Решението за увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв., взето на проведено ИОСА на 26.11.2008 г., е вписано в Търговския регистър и Централния Депозитар. Акционерите без клиентски сметки могат да пълучат депозитарните си разписки в офиса на Унифарм, Дирекция "Връзки с инвеститорите".

----------------
На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което се избра независим одитен комитет и се гласува увеличение на капитала със собствени средства.

Протокол от ИОСА на Унифарм АД

Унифарм ще проведе извънредно Общо събрание на 26.11.2008 г. Поканата за ОСА и протокол от заедание на Управителния съвет може да изтеглите по-долу.

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите и дневен ред
Протокол от заседание на УС на Унифарм АД
Покана за ОСА, публикувана във в. Дневник

Съгласно чл. 115в, ал. 5 и 6, във връзка с изплащане на дивидент на акционерите на Унифарм АД, ви уведомяваме, че изплащането на дивидент за 2007 г. започва от 15.10.2008 г.

Съгласно Приложение № 27 от Правилника на Цeнтрален Депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник и за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на Банка ДСК в страната.
Унифарм АД ще проведе Общо събрание на акционерите на 22.07.2008 г. от 11.00 ч. Поканата за ОСА и протокол от заедание на Управителния съвет може да изтеглите по-долу.

Покана за Общо събрание на акционерите и дневен ред
Протокол от УС на Унифарм от 27.05.08
Доклад за дейността
Доклад на ДВИ

На 22 юли 2008 г. Унифарм АД проведе Общо събрание на акционерите, на което се взе решение за разпределяне на брутен дивидент от 2 лв на акция.

Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите
Уведомление за разпределяне на дивидент

На редовното Общо събрание на акционерите беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. и  неразпределената печалба от минали години, и определяне вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане, а именно: печалбата за 2007 год. в размер на 524 360 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 6 418 744 лв. или общо 6 943 104 лв. след заделяне на 10% законови резерви да се разпредели както следва: 1 000 000 лв. - по 2/два/ лева за един брой акция за дивидент на акционерите; остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви. Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на Банка ДСК в страната.